NATJEČAJ za otvaranje radnog mjesta

Temeljem odredbe članka 32. Statuta Lokalne akcijske grupe „Dinara 1831" Upravni odbor na svojoj 3.sjednici održanoj dana 17.veljače 2014. godine u Kninu objavljuje

NATJEČAJ
za otvaranje radnog mjesta

LAG Dinara 1831 za potrebe novoosnovanog ureda otvara radno mjesto VODITELJA/ICE UREDA. Javiti se mogu sve zainteresirane punoljetne osobe. Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme do 31.12.2014, uz probni rok od 3 mjeseca s mogućnošću produljenja Ugovora.

Opis poslova:
- skrbi o izvršavanju odluka i zaključaka Predsjednika, Upravnog odbora i Skupštine
- obavlja stručno-administrativne poslove LAG-a
- podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini
- prisustvuje sjednicama Upravnog odbora i Skupštine i sudjeluje u raspravi
- obavlja svakodnevnu unutarnju koordinaciju aktivnosti LAG-a
- podnosi prijedlog Programa rada Udruge i financijski plan na usvajanje Skupštini,
- podnosi Skupštini Godišnje izvješće o radu udruge na usvajanje
- iznalazi mogućnosti za ostvarenje ciljeva definiranih Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Dinara 1831", te osmišljava projekte LAG-a
- pravovremeno informira potencijalne prijavitelje o svim mjerama ruralnog razvoja za davanje potpora za financiranje projekata
- sudjeluje u pružanju savjetodavne i tehničke pomoći u izradi i prijavi projektne dokumentacije kao i kvalitetnoj provedbi istih
- brine o organizaciji edukacija, seminara i radionica o izradi prijedloga projekata i o korištenju mogućih izvora financiranja
- prikuplja projektne ideje, ažurira baze podataka projektnih ideja
- brine za aktivno uključivanje lokalne zajednice, a posebno marginaliziranih i društveno ugroženih skupina u provedbi ciljeva i mjera definiranih Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Dinara 1831"
- obavlja druge poslove koje mu naloži Predsjednik, Skupština i Upravni odbor

Uvjeti za prijem na radno mjesto:
- Magistar/ica (VSS) ili prvostupnik/ica (poželjna je formalna ili neformalna edukacija o ruralnom razvoju)
- minimalno 3 godine radnog iskustva u pripremi i provođenju razvojnih projekata financiranih od raznih donatora, posebno od EU (izrada financijskih i narativnih izvješća)
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- napredno poznavanje rada na računalu
- razvijene organizacijske sposobnosti
- razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
- sposobnost samostalnog i timskog rada
- komunikativnost, motiviranost i predanost radu
- vozačka dozvola „B" kategorije

Uz prijavu kandidati/nje su dužni priložiti:
- Motivacijsko pismo
- Životopis (Europass CV na hrvatskom i engleskom jeziku)
- Dokaz o stručnoj spremi
- Presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- Dokaze o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (potvrda poslodavca iz koje se vidi da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove)
- Dokaz o znanju engleskog jezika (poželjan)
- Dokaz o poznavanju rada na računalu (poželjan)
- Preslika vozačke dozvole
- Uvjerenje suda o nekažnjavanju

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Radno mjesto se nalazi u sjedištu LAG-a u Kninu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će se odabrati na temelju naprijed navedenih uvjeta i obavljenih testiranja/razgovora s kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa, odnosno zadnji dan za podnošenje prijave na oglas je 04.ožujka 2014. godine na adresu: Lokalna akcijska grupa 'Dinara 1831', Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin, s naznakom NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ .
UPRAVNI ODBOR
Anka Matić, predsjednica
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti NATJEČAJ za otvaranje radnog mjesta