ODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Civljane

Na temelju članka 23. Stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 9/09, 3/11, 4/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Civljane na 5. sjednici, od 13. ožujka 2014. godine, donosi

O D L U K U
o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Općine Civljane

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 4/07), u članku 10. stavak 8. mijenja se i glasi:
„ Za II ZONU – koeficijent 0,45"
Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA: 363-03/14-01/1
URBROJ: 2182/13-01-14-01
Civljane, 13. ožujka 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v. r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti ODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Civljane