ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati na temelju koncesije

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13 I 153/13) i članka 32. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/09, 3/11, 4/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Civljane na 5. sjednici, od 13. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati na temelju koncesije

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati na temelju koncesije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 7/11 ), u članku 2. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda ( odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih sabirnih jama)"

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA: 021-01/14-01/1
URBROJ: 2182/13-02-14-1
Civljane, 13. ožujka 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati na temelju koncesije