ODLUKA o izradi Strategije razvoja općine Civljane za razdoblje 2015-2020

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Civljane (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 09/09, 3/11, 4/13 i 05/13 ), Općinsko vijeće općine Civljane na 10. sjednici održanoj 20. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o izradi Strategije razvoja općine Civljane za razdoblje 2015-2020


I.

Donosi se Odluka o izradi Strategije razvoja općine Civljane za razdoblje 2015-2020. godine.

II.

Cilj izrade Strategije je da se utvrde ciljevi razvoja, da Strategija bude provediva u praksi i da pridonese unapređenju razvoja općine Civljane u svim segmentima.

III.

Strategija razvoja općine Civljane mora sadržavati:
- sadašnje stanje na području općine Civljane
- potencijal razvoja općine Civljane
- ciljeve i prioritete razvoja općine Civljane
- akcijski plan razvoja općine.

IV.

Aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Civljane koordinirati će općinski Načelnik općine Civljane u suradnji sa Jedinstvenim upravnim odjelom općine Civljane

V.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
Klasa: 022-01/15-01/1
Urbroj: 2182/13-02/15-1
Civljane,20. ožujka 2015. godine.
PREDSJEDNICA VIJEĆA
OPĆINE CIVLJANE
Vesna Gutić
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti ODLUKA o izradi Strategije razvoja općine Civljane za razdoblje 2015-2020