PRAVILNIK o stipendiranju studenata sa područja Općine Civljane

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 32. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 9/09, 3/11, 4/13 i 05/13) Općinsko vijeće Općine Civljane na 14. sjednici održanoj dana 29. listopada 2015. godine donijelo je

P R A V I L N I K
o stipendiranju studenata sa područja Općine Civljane


Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i postupak po kojima se odobravaju stipendije studentima sa područja Općine Civljane.
Općina Civljane stipendira studente u školovanju koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Civljane.

Članak 2.
Stipendije se dodjeljuju za svaku akademsku godinu temeljem javnog poziva koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Civljane, na internetskoj stranici Općine Civljane, te se oglašava na lokalnom radiju.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih stipendija i drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Članak 3.
Sredstva za stipendiranje učenika i studenata osiguravaju se u Proračunu Općine Civljane.

Odluku o ukupnom broju stipendija i visini mjesečne stipendije za studente, za svaku akademsku godinu donosi Općinski načelnik Općine Civljane.

Članak 4.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija imenuje Općinski načelnik.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
Povjerenstvo donosi odluku u skladu s ovim pravilnikom.

Članak 5.
Javni poziv za dodjelu stipendije sadrži:
- naziv tijela koje raspisuje javni poziv,
- visinu stipendije i broj korisnika,
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,
- akademsku godinu za koju se raspisuje,
- rok trajanja natječaja,
- opći uvjeti za dodjelu stipendija
- dokaze koje treba priložiti uz pismeni zahtjev

Članak 6.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane. Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. dokaz o prebivalištu na području Općine Civljane,
2. potvrdu o upisu na fakultetu za tekuću akademsku godinu
3. studenti prve godine studija, svjedodžbe od sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita – mature
4. studentima viših godina studija da nisu ponavljali ni jednu godinu
5. izjava da nije korisnik neke druge stipendije

Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel prikuplja prijave za javni poziv. Povjerenstvo za dodjelu stipendija provodi njihovu stručnu obradu i donosi odluku o korisnicima stipendije.
Odluka o korisnicima stipendije bit će objavljena na oglasnoj ploči općine nakon objave javnog poziva.
Podnositelj može uložiti žalbu na odluku Povjerenstva o korisnicima stipendije u roku 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči Općine Civljane.
Žalbe rješava općinski načelnik.
Po rješavanju žalbi pristupa se sklapanju Ugovora o stipendiranju.
Ugovor o stipendiranju sklapa općinski načelnik s korisnikom stipendije.

Članak 8.
Stipendije su nepovratne ukoliko ugovorne strane ispune ugovorne obveze.
Korisnik stipendije primat će stipendiju za redovito školovanje do dana diplomiranja, a najduže 6 mjeseci od završetka predavanja posljednjeg semestra.
Korisnik stipendije dužan je u roku 15 dana od dana diplomiranja dostaviti uvjerenje o diplomiranju i odjaviti stipendiju.
Korisnik stipendije može ostvariti pravo na mirovanje u isplati stipendije ukoliko ne upiše studijsku godinu iz opravdanih razloga (bolest, gubitak roditelja, kao i drugi opravdani razlozi).
Za vrijeme mirovanja stipendija se ne isplaćuje. Ponovno pravo na isplatu stipendije stječe se upisom u višu godinu studija što se dokazuje uvjerenjem o upisu.
O postojanju okolnosti iz prethodnog stavka odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendije, na zahtjev korisnika stipendije uz predočenje dokaza o opravdanosti zahtjeva.

Članak 9.
Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze davatelj stipendije ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor, a isplaćeni iznos stipendije student mora vratiti na način kako to odredi davatelj stipendije.

Članak 10.
Temeljem Odluke o dodjeli stipendije Općinski načelnik Općine Civljane i korisnik, sklopit će Ugovor o stipendiranju.

Članak 11.
Stipendija se dodjeljuje stipendistima za jednu školsku odnosno akademsku godinu.

Članak 12.

Korisnik stipendije gubi pravo na istu u slučaju:
1. ako tokom školske godine prekine školovanje,
2. ako promjeni mjesto prebivališta izvan područja Općine Civljane.

O okolnostima iz stavka 1. ovog članka korisnik stipendije dužan je obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Civljane u roku od 15 dana od nastanka okolnosti.

Članak 13.
Korisnik stipendije dužan je o završetku studija obavijesti Jedinstveni upravni odjel u roku od 15 dana.

Članak 14.
Korisnik stipendije obavezan je vratiti primljeni iznos u slučaju da prekine studije i to samo za onu godinu koju nije završio u predviđenom roku propisanom Zakonom, odnosno aktom visokoškolske ustanove, u vremenu dvostruko kraćem od vremena korištenja stipendije.

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA: 604-02/15-01/01
URBROJ:2182/13-02/15-1
Civljane, 29. listopada 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti PRAVILNIK o stipendiranju studenata sa područja Općine Civljane