Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

12. siječnja (utorak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i  r e d


1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
4. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća