Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

6. prosinca (srijeda) 2017. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o izboru Mandatne komisije.
4. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje i upravne poslove.
5. Prijedlog Rješenja o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Civljane.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća