Hitna sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam hitnu 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane  koja će se održati dana

31. siječnja (srijeda) 2018. godine u 12:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
 2. Usvajanje Zapisnika sa 6.  sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
 3. Prijedlog Statutarne Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Civljane.
 4. Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane.
 5. Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje 2017.-2022. godine.
 6. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Civljane.
 7. Prijedlog Odluke o mjerama spriječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane.
 9. Prijedlog Izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 10. Prijedlog Izvršenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 11. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2017. godine.
 12. Prijedlog Zaključka o izvješću općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2017. godine.
 13. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

PREDSJEDNIK
Vesna Gutić,v.r.

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Hitna sjednica Općinskog vijeća