Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

30. studenog (petak) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Civljane.
4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Općine Civljane.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić,v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća