13. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

21. prosinca (petak) 2018. godine u 14:30 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za 2018. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
6. Prijedlog I. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
7. Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Civljane za 2018. godinu.
8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2018. godinu.
9. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2019. godinu.
10. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu.
11. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2019. godinu.
12. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.
15. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2019. godinu.
16. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2019. godinu.
17. Prijedlog Odluke o općinskim porezima.
18. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg Pana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Civljane za 2019. godinu.
19. Prijedlog Analize stanja i plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Civljane.
20. Prijedlog Odluke o procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Civljane.
21. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane