ODLUKA o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj godini 2018/2019

Na temelju članka 46. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 9/09, 3/11, 4/13, 05/13, 9/17 i 2/18) Općinski načelnik donosi

O D L U K U
o stipendiranju redovitih studenata
u akademskoj godini 2018/2019

Članak 1.

Općina Civljane će u akademskoj godini 2018/2019. godini dodjeliti stipendiju za:
- 2 (dva) redovna studenta u visini od 1.000,00 kn mjesečno
Stipendija će biti dodjeljena studentu koji dostavi uvjerenje o upisu u višu godinu studija.

Članak 2.


Ova odluka stupa na snagu odmah i objavit će se na oglasnoj ploći Općine Civljane i internet stranicama Općine Civljane www.civljane.hr.

KLASA: 602-01/18-01/01
URBROJ: 2182/13-01/18-2
Civljane, 09. listopada 2018. godine
Općinski načelnik
Petar Preočanin

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

21. prosinca (petak) 2018. godine u 14:30 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za 2018. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
6. Prijedlog I. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
7. Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Civljane za 2018. godinu.
8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2018. godinu.
9. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2019. godinu.
10. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu.
11. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2019. godinu.
12. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.
15. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2019. godinu.
16. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2019. godinu.
17. Prijedlog Odluke o općinskim porezima.
18. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg Pana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Civljane za 2019. godinu.
19. Prijedlog Analize stanja i plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Civljane.
20. Prijedlog Odluke o procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Civljane.
21. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

30. studenog (petak) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Civljane.
4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Općine Civljane.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić,v.r.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019 godinu

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

13. rujna (četvrtak) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Civljane za razdoblje 01.01.2018.- 30.06.2018. godine.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
5. Prijedlog Polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa za 2018. godinu.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Rezultati testiranja

Rezultate testiranja možete preuzeti OVDJE.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

22. kolovoza (srijeda) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2018. godine.
4. Prijedlog Zaključka o Izvješću općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2018. godine.
5. Razno.OPĆINE CIVLJANE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA EU PROJEKTE, GOSPODARSTVO I IMOVINU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CIVLJANE

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za EU projekte, gospodarstvo i imovinu u Jedinstveni upravni odjel Općine Civljane, objavljenog u ''Narodnim novinama'' br. 67 od 25. srpnja 2018. godine te istog dana i na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Civljane www.civljane.hr objavljuje

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA EU PROJEKTE, GOSPODARSTVO I IMOVINU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CIVLJANE

Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine»" broj 86/08, 61/11 i 4/18), prijavljeni kandidat koji je podnio pravovremenu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja obavještava se da će se testiranje održati dana 23. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Civljane, Kod Doma 3, Civljane, 22310 Kijevo.
Kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja je Ivana Bilandžić koja ujedno ostvaruje pravo pristupa testiranju te je dužna predočiti odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica..) radi utvrđivanja identiteta.
Ukoliko imenovana ne pristupi testiranju smatra se da je povukla prijavu na natječaj.
Obavijest i potrebne upute svim kandidatima objavljene su na službenim internetskim stranicama Općine Civljane www.civljane.hr dana 25. srpnja 2018. godine.
Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine»" broj 86/08, 61/11 i 4/18), ukoliko kandidatkinja ostvari najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju s istom će se istoga dana provesti intervju.
Postupak testiranja i intervju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti