ODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Civljane

Na temelju članka 23. Stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 9/09, 3/11, 4/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Civljane na 5. sjednici, od 13. ožujka 2014. godine, donosi

O D L U K U
o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Općine Civljane

Članak 1.

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan

13. ožujka (četvrtak) 2014. godine u 9:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati na temelju koncesije.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Civljane.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

NATJEČAJ za otvaranje radnog mjesta

Temeljem odredbe članka 32. Statuta Lokalne akcijske grupe „Dinara 1831" Upravni odbor na svojoj 3.sjednici održanoj dana 17.veljače 2014. godine u Kninu objavljuje

NATJEČAJ
za otvaranje radnog mjesta

LAG Dinara 1831 za potrebe novoosnovanog ureda otvara radno mjesto VODITELJA/ICE UREDA. Javiti se mogu sve zainteresirane punoljetne osobe. Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme do 31.12.2014, uz probni rok od 3 mjeseca s mogućnošću produljenja Ugovora.

Opis poslova:
- skrbi o izvršavanju odluka i zaključaka Predsjednika, Upravnog odbora i Skupštine
- obavlja stručno-administrativne poslove LAG-a
- podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini

Opširnije...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2014.godinu

Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 04/13) i Programa poticanja razvitka poljoprivrede za Šibensko-kninsku županiju u 2014.godini, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka
poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2014.godinu

1. Predmet javnog poziva:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj u Šibensko-kninskoj županiji u 2014. godini za slijedeće namjene: sufinanciranje izrade projekata koji se kandidiraju za poticajna sredstva iz fondova EU i ministarstava; sufinanciranje održavanja sajmova prezentacija i izložbi poljoprivrednih proizvoda te potpora izlagačima za sudjelovanje na stručnim predavanjima, tečajevima i seminarima; poticanje rada malih poduzetnika, zadruga i udruga u poljoprivredi; sufinanciranje troškova pokretanja ekološke proizvodnje, stručnog nadzora ekološke proizvodnje i sustava ocjenjivanja

Opširnije...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014.godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014. godini KLASA: 402-07/14-01/1; Ur.broj:2182/1-06-14-3 od 27. siječnja 2014. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014.godini
I.
U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna
sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:
- marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2014. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,- stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalne obrtničke djelatnosti,

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
19. prosinca (četvrtak) 2013. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.

Opširnije...

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti