Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

22. kolovoza (srijeda) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2018. godine.
4. Prijedlog Zaključka o Izvješću općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2018. godine.
5. Razno.OPĆINE CIVLJANE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA EU PROJEKTE, GOSPODARSTVO I IMOVINU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CIVLJANE

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za EU projekte, gospodarstvo i imovinu u Jedinstveni upravni odjel Općine Civljane, objavljenog u ''Narodnim novinama'' br. 67 od 25. srpnja 2018. godine te istog dana i na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Civljane www.civljane.hr objavljuje

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA EU PROJEKTE, GOSPODARSTVO I IMOVINU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CIVLJANE

Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine»" broj 86/08, 61/11 i 4/18), prijavljeni kandidat koji je podnio pravovremenu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja obavještava se da će se testiranje održati dana 23. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Civljane, Kod Doma 3, Civljane, 22310 Kijevo.
Kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja je Ivana Bilandžić koja ujedno ostvaruje pravo pristupa testiranju te je dužna predočiti odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica..) radi utvrđivanja identiteta.
Ukoliko imenovana ne pristupi testiranju smatra se da je povukla prijavu na natječaj.
Obavijest i potrebne upute svim kandidatima objavljene su na službenim internetskim stranicama Općine Civljane www.civljane.hr dana 25. srpnja 2018. godine.
Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine»" broj 86/08, 61/11 i 4/18), ukoliko kandidatkinja ostvari najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju s istom će se istoga dana provesti intervju.
Postupak testiranja i intervju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Civljane

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Natječaj
Izjava
Upute

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

24. svibnja (četvrtak) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:
D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju obračuna Proračuna za 2017. godinu.
5. Prijedlog Izvršenja Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2017. godinu.
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2017. godinu.
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.
8. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.
9. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2018.-2020. godine.
10. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2018. godini.
11. Prijedlog I. Izmjene Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane u 2018. godini.
12. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Civljane za 2018. godinu.
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2018. godinu.
14. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje od 2018. do 2022. godine.
15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za 2017. godinu.
16. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta „Destinacija Dinara".
17. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

25. travnja (srijeda) 2018. godine u 11:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane.
4. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

OBAVIJEST

OBAVIJEST Termin javnog izlaganja u sklopu javne rasprave u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš, odgođen je za datum 8. ožujka 2018. godine.
Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Strategija razvoja Općine Civljane 2015 - 2020

ANALIZA STANJA

PROGRAMSKI DIO

Obavijest o javnoj raspravi Strateške studije utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Strategije razvoja Općine Civljane 2015.-2020. i Nacrta prijedloga Strategiju razvoja Općine Civljane 2015.-2020.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Hitna sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam hitnu 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane  koja će se održati dana

31. siječnja (srijeda) 2018. godine u 12:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
 2. Usvajanje Zapisnika sa 6.  sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
 3. Prijedlog Statutarne Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Civljane.
 4. Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane.
 5. Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje 2017.-2022. godine.
 6. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Civljane.
 7. Prijedlog Odluke o mjerama spriječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane.
 9. Prijedlog Izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 10. Prijedlog Izvršenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 11. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2017. godine.
 12. Prijedlog Zaključka o izvješću općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2017. godine.
 13. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

PREDSJEDNIK
Vesna Gutić,v.r.

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti