Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

19. listopada (srijeda) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za područje Općine Civljane za period od 2016.- 2018. godine.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.9/09 i 4/13), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

29. kolovoza (ponedjeljak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.    Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2.    Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3.    Prijedlog Polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
4.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za razdoblje  od 01. siječnja – 30. lipnja 2016. godine.
5.    Prijedlog Polugodišnjeg Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Civljane za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine.
6.    Prijedlog ispravka I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
7.    Prijedlog ispravka I. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
8.    Prijedlog ispravka Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu.
9.    Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

31. svibnja (utorak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

31. ožujka (četvrtak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Opširnije...

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

Rješenje možete preuzeti OVDJE.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

12. siječnja (utorak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i  r e d


1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
4. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

22. prosinca (utorak) 2015. godine u 13:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjene Plana razvojnih Programa za 2015. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjene Programa socijalnih potreba za 2015. godinu.
6. Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
7. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu
8. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2016. godinu.
9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
10. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.
13. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2016. godinu.
14. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2016. godinu.
15. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
16. Prijedlog Zaključka Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Civljane u 2014. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Civljane za 2016. godinu.
17. Prijedlog Zaključka Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2014./2015. godine.
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradskog Crvenog križa Knin za 2015. godinu.
19. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2015/2016 godinu

Na temelju Odluke o stipendiranju redovitih studenata na području Općine Civljane za akademsku godinu 2015/2016 KLASA: 602-01/15-01/01, URBROJ: 2182/13-01/15-1 od 10.12.2015.godine, Općina Civljane r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2015/2016 godinu

1. Općina Civljane će za akademsku godinu 2015/2016. godinu dodijeliti 1 (jednu) stipendiju redovitom studentu i to
2. Stipendija po kriteriju uspjeha u dosadašnjem školovanju.
3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redoviti studenti koji imaju mjesto prebivališta u Općini Civljane, uz uvjet da ne primaju neku drugu stipendiju.
4. Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti presliku dokumenata:

- dokaz o prebivalištu na području Općine Civljane
- potvrdu o upisu za akademsku godinu 2015/2016.
- studenti prve godine studija, svjedodžbe od sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita – mature
- studentima viših godina studija, isključujući apsolvente, dokaz o prosjeku do sada položenih ispita, uz uvjet da za vrijeme studija nisu ponavljali ni jednu godinu,
- izjava da nije korisnik neke druge stipendije

5. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Civljane, i Internet stranicama Općine Civljane, www.civljane.hr

Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se do 29.12.2015.godine na adresu:

Općina Civljane – Jedinstveni upravni odjel općine Civljane
Kod doma 3., 22310 Kijevo
Sa naznakom «natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2015/2016.»


Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na adresu Općine Civljane ili na telefone 022/785-8700.

Općinski načelnik
Petar Preočanin, v.r.

Poziv

Poziv možete preuzeti OVDJE.

PRAVILNIK o stipendiranju studenata sa područja Općine Civljane

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 32. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 9/09, 3/11, 4/13 i 05/13) Općinsko vijeće Općine Civljane na 14. sjednici održanoj dana 29. listopada 2015. godine donijelo je

P R A V I L N I K
o stipendiranju studenata sa područja Općine Civljane


Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i postupak po kojima se odobravaju stipendije studentima sa područja Općine Civljane.
Općina Civljane stipendira studente u školovanju koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Civljane.

Članak 2.
Stipendije se dodjeljuju za svaku akademsku godinu temeljem javnog poziva koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Civljane, na internetskoj stranici Općine Civljane, te se oglašava na lokalnom radiju.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih stipendija i drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Članak 3.
Sredstva za stipendiranje učenika i studenata osiguravaju se u Proračunu Općine Civljane.

Odluku o ukupnom broju stipendija i visini mjesečne stipendije za studente, za svaku akademsku godinu donosi Općinski načelnik Općine Civljane.

Opširnije...

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti