Poziv za sjednicu Općinskog vijeća - DNEVNI RED

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
22. prosinca (ponedjeljak) 2014. godine u 10:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2014. godinu.
4. Prijedlog I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu.

Opširnije...

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2014/2015 godinu

Na temelju Odluke o stipendiranju redovitih studenata na području Općine Civljane za akademsku godinu 2014/2015 KLASA: 602-01/14-01/01,URBROJ: 2182/13-01/14-263 od 15.12.2014.godine, Općina Civljane r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2014/2015 godinu

1. Općina Civljane će za akademsku godinu 2014/2015. godinu dodijeliti 1 (jednu) stipendiju redovitom studentu i to
2. Stipendija po kriteriju uspjeha u dosadašnjem školovanju.
3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redoviti studenti koji imaju mjesto prebivališta u Općini Civljane, uz uvjet da ne primaju neku drugu stipendiju.
4. Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti presliku dokumenata:

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Poziv možete preuzeti OVDJE.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE

Poziv možete preuzeti OVDJE.

DNEVNI RED 7. sjednice Općinskog Vijeća

Dokument možete preuzeti OVDJE.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

- VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CIVLJANE
- svima

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
30. svibnja (petak) 2014. godine u 13:00 sati

Opširnije...

RJEŠENJE O ODREÐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE

Rješenje možete preuzeti OVDJE.

ODLUKA O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. GODINE (NACRT)

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine" 94/13), Općinski Načelnik donosi

ODLUKU
O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. GODINE (NACRT)

Općina Civljane je sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine 94/13) izradila Plan gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje 2014.- 2020. godine.

Ovim putem Općina Civljane obavještava zainteresiranu javnost o stavljanju na javni uvid nacrt Plana.

Opširnije...

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.

Nacrt možete preuzeti OVDJE.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati na temelju koncesije

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13 I 153/13) i članka 32. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/09, 3/11, 4/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Civljane na 5. sjednici, od 13. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati na temelju koncesije

Članak 1.

Opširnije...

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti