Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Općina Civljane obvezna je svoju internetsku stranicu www.civljane.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine br.17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu http://www.civljane.hr/.

Stupanj usklađenosti

Ova Internetska stranica je djelomično usklađena sa Zakonom i Direktivom EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

Nakon provedene samoprocjene Općina Civljane je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive EU 2016/2102. određeni dijelovi nisu u skladu sa zahtjevima pristupačnosti po pitanju operabilnosti i stabilnosti. To su slijedeći dijelovi:

  • Pojedini Microsoft Office dokumenti stariji od ove izjave koriste se fontovi sa serifom čija veličina je manja od 12 pt, a sav tekst nije poravnan lijevo,
  • pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost.

Ova Izjava sastavljena je 01. ožujka 2021. godine temeljem samoprocjene koju je provela Općina Civljane.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive EU 2016/2012 i davanje povratnih informacija je službenik za informiranje Općine Civljane,  Petar Preočanin.

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu: Općina Civljane, 22 310 Kijevo, , tel: 022/785 8700 ili elektronski na e-mail: opcina@civljane.hr

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.).

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
Email: ppi@pristupinfo.hr
WEB: www.pristupinfo.hr

Skip to content