Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Općina

Općina Civljane jedinica je lokalne samouprave Republike Hrvatske u sastavu Šibensko-kninske županije. Nastala je na dijelu područja bivše općine Knin donošenjem Zakona o županijama, gradovima i općinama Republike Hrvatske (NN 90/92. i 10/97.)
Općina ima 104 km2 površine s oskudnom infrastrukturom naslonjena jednim dijelom na Vrliku i Sinj, a s druge strane kao «periferija» Knina. Nalazi se na važnoj prometnici Zagreb-Split. Oskudnih je gospodarskih kapaciteta.
Na području općine živi oko 460 stanovnika.

Prostor

Prostor općine karakteriziraju visoke planine i pobrđa koja prelaze u zaravni i kraška polja te dolinu rijeke. Smanjenjem stočnog fonda i smanjenom sječom šuma posljednjih desetljeća došlo je do oporavka šumskih površina. Plodno tlo nalazi se uz rijeku Cetinu, a posebno su značajni izvori rijeke kao hidrološki spomenik prirode. Izvori Cetine spadaju u najljepša kraška vrela u Hrvatskoj.

Znamenitosti

Predivni prirodni predjeli i graditeljska baština (značajno uništavana ratovima) čine funkcionalno jedinstvo. U prostoru općine nalaze se niz vrijednih arheoloških lokaliteta i spomenika kulture: arheološke zone vrela Cetine, pretpovijesne, antičke i srednjovjekovne nekropole, ruralne cjeline, gospodarske građevine (mlinice) te izrazito značajne sakralne građevine

Područje

Područje je izrazito osjetljivo za prijam štetnih tvari obzirom na krško, porozno tlo, a najviše vrijedi zaštiti izvorišta i poljoprivredno zemljište.

Prostor općine nekada je bio sastavni dio općine Knin, a danas su u završnoj fazi izrade prostorni plan i plan razvoja općine u suvremenim uvjetima.

Demografski područje propada od 1981. do 1991 godine radi teških gospodarskih prilika, od 1991. godine radi rata i danas je teško predviđati pozitivne demografske promjene.

Urbana infrastruktura

Od urbane infrastrukture danas na području općine nema: škole, župnog ureda, zdravstvene stanice pošte ni trgovine. Malen broj stanovnika okrenut je susjednim naseljima i sadržajima koji se u njima nalaze.

Danas se na području općine obnavljaju (gotovo samo uz državnu pomoć) telekomunikacijski promet, elektroenergetski sustav, popravljaju se prometnice, uređuje vodoopskrba dok za odvodnju gotovo da se ne može niti misliti.

Skip to content