Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
OPĆINA CIVLJANE
KLASA: 021-04/21-01/2
URBROJ: 2182/13-02/21-01
Civljane, 26. veljače 2021. godine

  • VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CIVLJANE
  • svima

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća
Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 10/06, 9/09, 4/13 i 5/18), sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

  1. ožujka (ponedjeljak) 2021. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

  1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
  2. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
  3. Prijedlog Statuta Općine Civljane.
  4. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Skip to content