Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za vježbenika – Komunalni redar

Natječaj za za prijam vježbenika u službu u Općinu Civljane, Jedinstveni upravni odjelradi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara(1 izvršitelj), na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Na temelju članaka 17., 19. 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) – u daljnjem tekstu ZSN) i Pravilnika o unutarnjem redu Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 14/20), a sukladno Planu prijama u službu za 2021.godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 2/21), pročelnica po ovlaštenju Općinskog načelnika za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika u službu u Općine Civljane, Jedinstveni upravni odjel radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara(1 izvršitelj), na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 26 od 12. ožujka 2021.godine, a prijave na natječaj se podnose u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

OBAVIJEST KANDIDATIMA – VJEŽBENIK- REFERENT-KOMUNALNI REDAR

Javni natječaj – NN 26/2021
Javni natječaj
Obavijesti i upute

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Skip to content