Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za Višeg referenta za EU projekte, gospodarstvo i imovinu

Natječaj za prijam službenika u službu u Općinu Civljane, Jedinstveni upravni odjel,Viši referent za EU projekte, gospodarstvo i imovinu(1 izvršitelj),na neodređeno vrijeme
Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) – u daljnjem tekstu ZSN) i Pravilnika o unutarnjem redu Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 14/20), a sukladno Planu prijama u službu za 2021.godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 2/21), pročelnica po ovlaštenju Općinskog načelnika za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika Viši referent za EU projekte, gospodarstvo i imovinu u službu u Općine Civljane, Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme(1 izvršitelj).

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 26 od 12. ožujka 2021.godine, a prijave na natječaj se podnose u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

OBAVIJEST KANDIDATIMA – VIŠI REFERENT ZA EU PROJEKTE, GOSPODARSTVO I IMOVINU

Javni natječaj – NN 26/2021
Javni natječaj
Obavijesti i upute

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Skip to content