Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

DNEVNI RED 26. sjednice Općinskog Vijeca 2020 god (2)

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
OPĆINA CIVLJANE
KLASA: 021-5/21-01/12
URBROJ: 2182/13-02/21-01
Civljane, 27. siječnja 2021. godine

  • VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CIVLJANE
  • svima

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća
Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 10/06, 9/09, 4/13 i 5/18), sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

  1. veljače (četvrtak) 2020. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

  1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
  2. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
  3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane.
  4. Prijedlog Odluke o oslobađanju komunalne naknade.
  5. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.

Skip to content