Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

DNEVNI RED 25. sjednice Općinskog Vijeca 2020 god

   REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
OPĆINA CIVLJANE
KLASA: 021-5/20-01/10
URBROJ: 2182/13-02/20-01
Civljane, 23. prosinca 2020. godine

 • VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CIVLJANE
 • svima

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća
Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 10/06, 9/09, 4/13 i 5/18), sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

 1. prosinca (srijeda) 2020. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
 2. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Civljane za 2020. godinu. s projekcijama za 2021. i 2022.godinu.
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu.
 5. Prijedlog II. Izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu.
 6. Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Općina Civljane za 2020. godinu.
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2020. godinu.
 8. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
 9. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
 10. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
 11. Prijedlog Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu.
 12. Prijedlog Program socijalnih potreba za 2021. godinu.
 13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Civljane za 2021. godinu
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane.
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Civljane za 2019. godinu.
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Civljane za 2021. godinu.
 17. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.
 18. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Civljane u 2020. godini.
 19. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021. godine – 2023. godine.
 20. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2021. godine – 2025. godine.
 21. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r

Skip to content